(1) Vijeće doktorskog studija čine: prodekan za međunarodnu suradnju i znanost, voditelji smjerova doktorskog studija, zamjenici i tajnik doktorskog studija.

(2) Vijećem doktorskog studija predsjedava prodekan za međunarodnu suradnju i znanost. Za rad Vijeća doktorskog studija neophodna je nazočnost natpolovičnog broja članova (kvorum). Članovi Vijeća doktorskog studija koji nisu u mogućnosti nazočiti sjednici, imaju zamjenika, odnosno nastavnika koji je uključen u znanstveno nastavni proces tog smjera.

(3) Redovite sjednice Vijeća doktorskog studija saziva prodekan za međunarodnu suradnju i znanost jednom mjesečno, a po potrebi može sazvati i izvanrednu sjednicu. Sjednicama nazoče svi članovi Vijeća doktorskog studija, te izvjestitelji za svaku prijavu teme, ocjenu teme ili ocjenu doktorskog rada.

(4) Izvjestitelj je u pravilu mentor ili komentor za izradu doktorskog rada, a može biti i predsjednik Povjerenstva za ocjenu teme ili Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. Izvjestitelji na sjednicama Vijeća doktorskog studija sudjeluju u raspravama o temi o kojoj izvješćuju, ali ne sudjeluju u odlučivanju.

(5) Vijeće doktorskog studija usvaja prijedloge većinom glasova nazočnih članova.

Vijeće doktorskog studija:

1. predlaže Znanstveno-nastavnom vijeću nastavni plan i program Doktorskog studija, 

2. predlaže Znanstveno-nastavnom vijeću koordinatore modula i suradnike na modulima Doktorskog studija, 

3. predlaže Znanstveno-nastavnom vijeću ocjenu teme doktorskog rada i ocjenu doktorskog rada, 

4. predlaže Znanstveno-nastavnom vijeću sastav Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada, Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i Povjerenstva za obranu doktorskog rada, 

5. predlaže Znanstveno-nastavnom vijeću mentora za savjetodavni rad tijekom izrade doktorskog rada, 

6. predlaže Znanstveno-nastavnom vijeću i komentora za savjetodavni rad tijekom izrade doktorskog rada, 

7. raspravlja o predloženoj temi doktorskog rada, predloženoj ocjeni teme doktorskog rada i predloženoj ocjeni doktorskog rada, 

8. raspravlja o predloženom mentoru i komentoru za savjetodavni rad tijekom izrade doktorskog rada, 

9. raspravlja o predloženom sastavu Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada, Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i Povjerenstva za obranu doktorskog rada, 10.odlučuje o razlikovnim ispitima pristupnika i doktoranda Doktorskog studija na prijedlog voditelja odgovarajućeg smjera, 

11. donosi odluku o upisu pristupnika na Doktorski studij na temelju prijedloga voditelja smjera doktorskog studija, 

12. donosi odluku o dodjeljivanju ECTS bodova polaznicima pojedinog smjera Doktorskog studija na temelju prijedloga voditelja i suradnika unutar smjera Doktorskog studija, 

13. donosi odluku o redovitom upisu doktoranda Doktorskog studija na drugu i treću godinu Doktorskog studija prema broju dodijeljenih ECTS bodova, 

14. donosi odluku o izvanrednom upisu doktoranda Doktorskog studija na drugu godinu Doktorskog studija na temelju ispunjavanja posebnih uvjeta, uz suglasnost Znanstveno nastavnog vijeća rješava eventualne poteškoće koje se mogu pojaviti tijekom trajanja Doktorskog studija, a nisu predviđene ovim Pravilnikom, 

15. obavlja ostale poslove propisane ovim Pravilnikom. 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh