Diplomski studij (Ms)

FITOMEDICINA

I SEMESTAR

Redni broj

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

OS

Uvod u znanstveno-istraživački rad

15

0

15

3

2.

OS

Biljni patogeni

14

10

6

3

3.

OS

Fitofarmacija

45

5

10

6

4.

OS

Herbologija

15

15

0

3

5.

OS

Poljoprivredna nematologija i akarologija

18

8

4

3

6.

OS

Fitopatološka dijagnostika

8

16

6

3

7.

OS

Aplikacija pesticida

22

6

2

3

8.

OS

Pokusifitomedicini

15

15

0

3

9.

OS

Biljna karantena

18

2

10

3

UKUPNO

 

 

 

30


II SEMESTAR

Redni

broj

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

OS

Primijenjena entomologija

32

22

8

6

2.

OS

Mikoze biljaka

30

18

12

6

3.

OS

Specijalna herbologija

45

4

11

6

4.

OS

Viroze i bakterioze biljaka

16

8

6

3

5.

OS

Specijalna mikrobiologija

20

4

6

3

6.

OS

Načela integrirane zaštita biljaka

18

8

4

3

7.

OS

Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja

16

4

10

3

UKUPNO

 

 

 

30


III SEMESTAR

Redni

broj

Status

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

OS

Stručna praksa

 

 

 

6

2.

IS

Izvannastavne aktivnosti *

 

 

 

3

3.

IS

izborni modul

 

 

 

3

4.

IS

Izborni modul

 

 

 

3

5.

IS

Izborni modul

 

 

 

3

6.

IS

Izborni modul

 

 

 

3

7.

IS

Izborni modul

 

 

 

3

8.

IS

Izborni modul

 

 

 

3

9.

IS

Izborni modul

 

 

 

3

UKUPNO

 

 

 

30


*Izvannastavne aktivnosti:

- sudjelovanje na stručnom skupu (s radom) (2 ECTS boda);

- članak objavljen u stručnom časopisu (2 ECTS boda);

- objavljen popularizacijski članak (1 ECTS bod) i

- održano stručno predavanje (1 ECTS bod).

Student će birati sam izborne module. Svi izborni moduli imati će 3 ECTS-boda. Student sa liste izbornih modula bira 7 ili 8 izbornih modula (ovisno o tome dali je ostvario izvannastavne aktivnosti).

IZBORNI MODULI

Redni

broj

Naziv modula

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

Bolesti i štetnici ljekovitog i aromatičnog bilja

20

6

4

3

2.

Primijenjena analiza podataka

16

7

7

3

3.

Urbana entomologija

26

2

2

3

4.

Ekološki prihvatljiva zaštita bilja

22

6

2

3

5.

Oplemenjivanje na stresne uvjete

21

6

3

3

6.

Suvremene tehnologije uzgoja povrća

20

10

0

3

7.

Oplemenjivanje voćaka i vinove loze

19

5

6

3

8.

Legislativa u zaštiti bilja

20

2

8

3

9.

Poljoprivredna fitocenologija

15

15

0

3

10.

Fitoekologija

15

15

0

3

11.

Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja

20

2

8

3

12.

Ekofiziologija bilja

25

0

5

3

13.

Mikroorganizmi i biljke

25

0

5

3

14.

Zaštita okoliša

18

7

5

3

15.

Odabrana poglavlja iz kemije

15

10

5

3

16

Voćarstvo

15

8

7

3


IV SEMESTAR

Redni

broj

Status

Naziv modula

 

Broj sati

ECTS

P

V

S

1.

OS

Izrada diplomskog rada

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

30

Idi na vrh