Nositelj studija

Nositelj poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poljoprivreda i zaštita okoliša je Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru.

Područje studijskog programa (znanstveno/umjetničko)

Područje biotehničkih znanosti.

Trajanje studija

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poljoprivreda i zaštita okoliša traje 3 godine (VI semestra) i završava polaganjem svih ispita i obranom doktorskog rada, odnosno osvajanjem 180 ECTS bodova.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Uspješnim završetkom studija polaznici stječu akademski naziv doktor znanosti iz biotehničkog područja, polje agronomija, a grana se određuje prema smjeru Doktorskog studija

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

 1. Završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni dodiplomski studij po studijskom sustavu prije 2005. godine iz biotehničkih, prirodnih i društvenih znanosti (i drugih srodnih znanstvenih područja uz utvrđivanje dodatnih obveza);
 2. Prosjek ocjena najmanje od 3,5 za sve kolegije u prethodna dva ciklusa kroz petogodišnje razdoblje studiranja ili tijekom završenog visokoškolskog studija VII/1 stupnja, ali ne manjom od 3,0, uz preporuku dvaju sveučilišnih profesora (predmeta koji su usko vezani uz upis željenog smjera) na kojem su završili studij.
 3. Pristupnici koji su stekli znanstveni stupanj magistar znanosti ili su u tijeku studiranja na magistarskom znanstvenom studiju Vijeće doktorskog studija donijet će odluku u kojoj se mjeri studij može priznati, odnosno odrediti obveze na doktorskom studiju i sukladno tome odobriti upis;
 4. Polaznici će se birati na temelju uspjeha u prethodnom školovanju i rezultata razredbenog postupka na kojem će se ispitati motivacija za studij i sklonost znanstvenom istraživanju.

Troškovi studiranja

Ukupni troškovi doktorskog studija po jednom polazniku iznose 13.800 KM (trinaest tisuća i osam stotina konvertibilnih maraka). Školarina iznosi 2.300,00 KM po semestru.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:

 1. Obrazac za upis
 2. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu
 3. Diploma (original ili ovjerena preslika) o završenom diplomskom studiju,
 4. Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija)
 5. Preporuke sveučilišnih profesora (ako je prosjek niži od 3,5, ali ne manjom od 3,0)
 6. Rješenje o nostrifikaciji (original ili ovjerena kopija)
 7. Životopis
 8. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Završetkom sveučilišnog poslijediplomskog studija Poljoprivreda i zaštita okoliša stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja Biotehničkih znanosti u polju Agronomija grana određena prema izabranom smjeru studija (npr. doktor Biotehničkih znanosti iz znanstvenog polja Agronomija, grana ekonomika, ekologija i zaštita okoliša, bilinogojstvo ili zootehnika) a u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju i Popisom akademskih naziva i akademskih stupnjeva Rektorskog zbora.
Završetkom studija doktori znanosti moći će primjenjivati najnovije znanstvene spoznaje u znanstvenim i znanstveno-nastavnim ustanovama, tijelima državne uprave, poglavarstvima gradova i županija, savjetodavnoj službi, državnim inspektoratima, kontrolnim laboratorijima, u različitim proizvodnim poduzećima, u raznim proizvodnim tvrtkama, obrazovnim ustanovama, te ostalom javnom i privatnom sektoru.
Završetkom predloženog studija kandidatu se daje mogućnost postdoktorskog usavršavanja, te mogućnosti zapošljavanja u privatnom i javnom sektoru. Postdoktorsko usavršavanje moguće je kroz rad na znanstveno-istraživačkim, razvojnim i međunarodnim projektima na različitim visokoškolskim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu, koje se bave problematikom poljoprivrede i zaštite okoliša.

Struktura i organizacija doktorskog programa

Studijski program sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivreda i zaštita okoliša omogućava studentima prikupljanje ECTS bodova aktivnostima koje su svrstane u 4 grupe:

 1. Obvezni i izborni moduli - polaznik upisuje sve propisane obvezne module smjera i izbornih modula toliko da ukupna vrijednost svih modula bude 60 ECTS bodova.
 2. Istraživački rad 40 ECTS
 3. Izvan nastavne aktivnosti 20 ECTS
 4. Disertacija 60 ECTS

Struktura studiranja za smjerove 
Zootehnika, 
Agroekonomika, 
Zaštita okoliša, 
Bilinogojstvo.

Semestar Aktivnost ECTS

I

Obvezni modul
Obvezni modul
Obvezni modul
Izborni modul
Izborni modul

6
6
6
6
6

II

Izborni modul 
Izborni modul 
Izborni modul
Izborni modul 
Izborni modul 
Izborni modul

6
6
6
6
6

III

Istraživački rad

20

Izvan nastavne aktivnosti

10

IV

Istraživački rad

20

Izvan nastavne aktivnosti

10

V
VI

Izrada doktorske disertacije

60

ECTS bodovi po grupama:

br.

Grupa aktivnosti

Broj ECTS bodova

1

Obvezni moduli

18

2

Izborni moduli

42

3

Istraživački rad

40

4

Izvannastavne aktivnosti

20

5

Disertacija

60

 

Potrebna suma

180

Opće izborne i strukovne izborne module student odabire u suradnji s mentorom, studija uvažavajući uže područje interesa studenta, a upisuje ih u prvom semestru studija. Studijski program se vrednuje bodovnim sustavom (ECTS = European Credit Transfer System), gdje svaki pojedinačni kredit (bod) predstavlja koeficijent opterećenja studenta, kojim se u određenom smislu iskazuje vrijeme koje polaznik treba utrošiti za uspješno svladavanje gradiva. To znači da se ne uračunava samo vrijeme provedeno na predavanjima, seminarima i vježbama, već i potrebno vrijeme utrošeno za studiranje gradiva, tj. na samostalno učenje, ispitivanje i druge provjere znanja. Koeficijenti opterećenja postaju zasluženi bodovi tek nakon položenog ispita, odnosno zahtjeva ispunjenih u skladu s nastavnim planom i programom, a kojima student poslijediplomskog studija dokazuje da ima uvjete za upis u sljedeći semestar, odnosno da u konačnici pristupi izradi disertacije. ECTS bodovi za svaki pojedini kolegij su unaprijed određeni i proizlaze iz satnice pojedinog kolegija, njegovog značenja i složenosti, te potrebnih obveza koje je potrebno ispuniti kako bi se pojedini kolegij položio.

Nastava se odvija kroz prvu godinu studija. Vijeće doktorskog studija studentu imenuje mentora. U trećem semestru student započinje znanstvena istraživanja na temelju kojih će izraditi znanstveni rad. U četvrtom semestru student dalje aktivno sudjeluje u istraživačkom radu i izvannastavnim aktivnostima. Peti i šesti semestar odnosi se na izradu doktorske disertacije.

Organizacija doktorskog programa zasniva se na studiranju u punom radnom vremenu (full-time) ili kao studij s dijelom radnog vremena (part-time), o čemu doktorand pri upisu pismeno podnosi izjavu hoće li studirati u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena. Maksimalna duljina studija je za full-time studente 3-5 godina, a za part-time studente je 5-7 godina. Student koji u roku od 8 godina nije obranio doktorski rad gubi sva prava na navedenom studiju.

Nastava se osim redovitih predavanja na poslijediplomskom studiju iz pojedinih modula može izvoditi u obliku konzultacija, seminarskog, pojedinačnog ili grupnog istraživačkog rada, te ostalih oblika rada.

Sva pitanja vezana uz organizaciju i izvedbu studija su propisana jedinstvenim Pravilnikom o studiranju Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog Fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Polaznik poslijediplomskog doktorskog studija za upis u drugu godinu studija dužan je skupiti minimalno 42 ECTS bodova, a za upis u treću godinu minimalno 80 ECTS bodova. Polaznik mora položiti sve obavezne module za upis u drugu godinu. Tijekom prve godine potrebno je prijaviti temu doktorskog rada radi odabira ostalih izbornih modula.

ECTS bodovi doktorandu Doktorskog studija mogu biti dodijeljeni ne samo na temelju položenih obveznih i izbornih modula, već i na temelju preostale 3 grupe aktivnosti. Popis obveznih i izbornih aktivnosti i njihova vrijednost u ECTS bodovima prikazana je u tablicama:

 

Bodovi za istraživački rad

ECTS
bodovi

Postavljanje i provedba pokusa/istraživanja

10

Laboratorijska/terenska analitička djelatnost

10

Statistička obrada

5

Usavršavanje na znanstvenoj ustanovi u inozemstvu (minimalno tijekom trajanja modula ili 30 dana)

5

Usavršavanje na drugom Sveučilištu/institutu u BiH (minimalno tijekom trajanja modula ili 30 dana)

5

Suradnik na međunarodnom projektu

5

Prijava i javna prezentacija teme doktorske disertacije

10

 

Bodovi za izvannastavne aktivnosti

ECTS
bodovi

Rad zastupljen u sekundarnim publikacijama - kategorija A1 (CC rad)

10

Rad zastupljen u sekundarnim publikacijama - kategorija A (CAB rad)2

5

Rad u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa kategorija A3 

3

Rad u zborniku domaćeg znanstvenog skupa

2

Usmeno izlaganje na međunarodnom skupu

3

Poster na međunarodnom skupu

2

Usmeno izlaganje na domaćem znanstvenom skupu

2

Poster na domaćem znanstvenom skupu

1,5

Sudjelovanje u radu stručnih seminara, konferencija

3

Izrada elaborata

2

Patenti

10

Nagrade i priznanja za znanstveni rad

3

Sveučilišni udžbenik

5

Knjiga

5

Nastava na preddiplomskom ili diplomskom studiju

4

Bodovi za izradu disertacije

ECTS
bodovi

Obrana disertacije

60

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh