Sveučilišni diplomski studij Agronomije odnosno Prehrambene tehnologije mogu upisati studenti koji s su završili sveučilišni preddiplomski studij Agronomije odnosno Prehrambene tehnologije (180 ECTS), kao i polaznici koji su završili sveučilišne preddiplomske studije srodnih studijskih grupa uz polaganje razlikovnih ispita. Ovisno o odabiru izbornih modula, studenti sveučilišnog diplomskog studija Agronomije usmjeravaju se ka bilinogojstvu, zootehnici i agroekonomici-poljoprivreda i EU, dok je studentima Prehrambene tehnologije na raspolaganju smjer prehrambenog inženjerstva.

S obzirom na razinu stečenog znanja studenti mogu nastaviti znanstvenu karijeru u institucijama koje se bave širokim spektrom istraživanja vezanih za poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu tehnologiju. Nakon stjecanja 120 ECTS bodova, izrade i obrane diplomskog rada studenti stječu akademski naziv magistar/magistra Agronomije s naznakom odabranog smjera i oznakom kratice mag. odnosno magistar/magistra Prehrambenog inženjerstva i oznakom kratice mag.

- Diplomski studij

Pravilnik o studiranju na diplomskim studijima

- - Diplomski studij Agroekonomika

Opis studija.pdf

Nastavni plan.pdf

Pregled modula.pdf

- - Diplomski studij Bilinogojstvo

Opis studija.pdf

Nastavni plan.pdf

Pregled modula

- - Diplomski studij Fitomedicina

Opis studija.pdf

Nastavni plan.pdf

Pregled modula

- - Diplomski studij Vinogradarstvo i vinarstvo

Opis studija.pdf

Nastavni plan.pdf

Pregled modula

- - Diplomski studij Zootehnika

Opis studija.pdf

Nastavni plan.pdf

Pregled modula

- - Diplomski studij Prehrambeno inžinjerstvo

Opis studija.pdf

Nastavni plan.pdf

Pregled modula

- - Diplomski studij Nutricionizam

Opis studija.pdf

Nastavni plan Nutricionizam

Elaborat Nutricionizam

- Dokumenti za diplomski rad:

Naputak za diplomski rad

Prijava diplomskog rada APTF

Izjava o autorstvu

Temeljna dokumentacijska kartica

Zapisnik o diplomskom radu

Potvrda o izmirenju obveza prema knjiznici

Hodogram aktivnosti pri izradi diplomskog rada

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh