Bubamara

Obavještavaju se odgovorne osobe za promet fitofarmaceutskim sredstvima u pravnima i fizičkim osobama, koja su upisana u Registar pravnih i fizičkih osoba za promet fitofarmaceutskim sredstvima kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, o Zakonom propisanoj obvezi pohađanja obuke i posjedovanju certifikata o položenom stručnom ispitu, u skladu sa članom 8, stavom (3) Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za promet fitofarmaceutskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“ br. 51/11, 79/13). Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br.03-2-24/2-1634-11/18 J.J. od 10.12. 2018. godine, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilišta u Mostaru je ovlašten da može provesti obuku odgovornih osoba za promet fitofarmaceutskih sredstava na prostoru Federacije BiH.

Početak obuke biti će organiziran na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru dana 03.02.2021. godine. Mole se svi zainteresirani kandidati da navedenog dana u 16:30 sati dođu u prostorije Fakulteta na dogovor oko početka obuke.

Rok za prijavu kandidata je do 29. siječnja 2021. godine

Cijena obuke je 400,00 KM po kandidatu za osnovnu obuku, a 250,00 KM za naprednu obuku. U cijenu je uključen i PDV. Isto tako u cijenu je uračunata i izrada certifikata te materijali za pripremu i polaganje stručnog ispita

Predviđeni iznos uplatiti na račun fakulteta 3381302271314953 kod UniCredit banke dd Mostar, svrha uplate „Obuka odgovornih osoba u poljoljekarnama“.

Kopiju uplatnice dostaviti zajedno sa prijavnim obrascem na adresu fakulteta (Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilišta u Mostaru, Nadbiskupa Čule bb 88000 Mostar) ili putem faksa 036 337 105 ili skeniranu verziju na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sve informacije vazane oko obuke odgovornih osoba za promet fitofarmaceutskim sredstvima možete dobiti na broj mob. 063 990 563. Isto tako o detaljima obuke možete se informirati i na web starnici Federalnog ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva.

Prilog:

Prijavni obrazac (.docx)

Prijavni obrazac (.pdf)

Program obuke

Covid-19

Covid 19 1

HarISA

Harisa Logo

O projektu HarISA

VGUK

Krizevci Logo

Contacts

Faculty of Agriculture and Food Technology, University of Mostar
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Student Services: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

FACULTY ACCOUNTS

Bank account (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Foreign currency account: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Bank account Student Union (KM):  
3381302231566875

Go to top