Fakultetske službe obavljaju upravno-pravne, izvršne, administrativne, financijsko-materijalne, tehničke te pomoćme poslove koji su potpora za obavljanje djelatnosti Fakulteta.

Tajnik Fakulteta pomaže dekanu u radu glede osiguravanja zakonitosti obavljanja djelatnosti, priprema materijale za sjednice ZNV, sudjeluje u izradi Statuta, općih akata Fakulteta i ugovora koje zaključuje Fakultet, brine o pravilnoj primjeni zakona, Statuta i općih akata Fakulteta, odluka Ministarstva, te o izvršenju odluka i zaključaka ZNV i dekana, daje pravne i stručne savjete i mišljenja o propisima koji su u svezi s radom Fakulteta, tijelima Fakulteta i radnicima, po ovlaštenju dekana zastupa Fakultet pred sudom, upravnim i drugim tijelima.

Dekanat obavlja pravne i upravne poslove, poslove vezane uz rad tijela Fakulteta.

Računovodstvo obavlja poslove vezane uz evidenciju poslovnih događaja, izradu financijskih izvještaja, te izradu i praćenje izvršenja financijskih planova Fakulteta.

Studentska referada obavlja sve administrativne poslove vezane uz upis, studiranje i završetak preddiplomskih i diplomskih studija.

Knjižnice služi potrebama akademske, sveučilišne i znanstveno-istraživačke zajednice. Knjižničnim fondom mogu se koristiti studenti i nastavno osoblje Sveučilišta u Mostaru

 

Idi na vrh