Logo

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2018/19 godini pokreće tri nova sveučilišna diplomska studija i to studij: vinogradarstvo i vinarstvo, fitomedicine i zootehnike. Sveučilišni diplomski studij traje četiri semestra. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistra.

Diplomski sveučilišni studij vinogradarstvo i vinarstvo ima za cilj osposobiti studente za samozapošljavanje i za vođenje raznovrsnih poslova u proizvodnji grožđa, vina, loznog sadnog materija, enoloških sredstava i opreme te u stručnim institucijama i tijelima državne i lokalne uprave, državnim agencijama, savjetodavnim i distributivnim centrima. Po završetku ovog studija student stiče akademski naziv magistar agronomije smjer vinogradarstvo i vinarstvo

Diplomski sveučilišni studij fitomedicine ima zadatak obrazovati kadrove koji će doprinijeti osiguranju fitomedicinskih aspekata biljne proizvodnje, unapređenju načina i uvjeta provođenja fitosanitarnih mjera, poboljšanju rentabilnosti i profitabilnosti biljne proizvodnje, poticanju razvoja organske biljne proizvodnje, smanjenju zagađenja i rizika od primjene pesticida po ljude i okoliš, briga za životnu sredinu. Imperativ predstavlja razvoj profesionalne etike, usklađen sa složenim zahtjevima i rizicima ove profesije. Po završetku ovog studija student stiče akademski naziv magistar agronomije smjer fitomedicine.

Diplomski sveučilišni studij zootehnike ima zadatak školovati stručnjake za direktno uključivanje u različite grane i oblike animalne proizvodnje u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, inspekcijske poslove, poslove državne uprave i poslove vezane za PSS, i rad u istraživačkim jedinicama. Osnovni pravac svih aktivnosti usmjeren je ka oblikovanju funkcionalne sinteze znanja i vještina za uključivanje studenata u rješavanje konkretnih problema u animalnoj proizvodnji i preradi te provođenje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja. Po završetku ovog studija student stiče akademski naziv magistar agronomije smjer zootehnike.

WATER FOR ALL 2019

Voda Min

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh