STUDENT: JOSIP HERCEG

MENTOR: PROF. DR. SC. IVAN OSTOJIĆ

NASLOV ZAVRŠNOG RADA: DINAMIKA POPULACIJE CIGARAŠA (BYCTISCUS BETULAE L.) U VINOGRADIMA NA PODRUČJU OPĆINE LJUBUŠKI

SAŽETAK: Uzgoj vinove loze na području Hercegovine ima veliki značaj, vinova loza na ovom području se zbog povoljnih agroekoloških uvjeta; plodnog tla, velikog broja sunčanih sati te umjerene klime, uzgaja dugi niz godina sežući daleko u prošlost, pa tako i na samom području općine Ljubuški. Sami uzgoj bazira se na sadnji vinskih sorata, dok se stolne sorte ne proizvode u intenzivnom vinogradarstvu. Tako sa povećanim uzgojem određene culture raste i broj njenih prirodnih neprijatelja, prvenstveno biljnih bolesti i štetnika. Jedan od tih štetnika je i cigaraš (Byctiscusbetulae, L.).  Cigaraš je jedan od štetnika   vinove loze, ali također napada i krušku te neke druge drvenaste kulture. Štete pričinjavaju odrasle jedinke hraneći se pupoljcima vinove loze na početku vegetacije, a kasnije ženke oštećuju listove. Ne pripada skupini značajnih štetnika vinove loze ali ponekad štete u mladim vinogradima mogu biti dosta velike. Prezime u stadiju kukuljice u tlu. Cilj ovog rada je kroz jednogodišnje istraživanje, na tri lokaliteta na području općine Ljubuški utvrditi vrijeme pojave, dinamiku populacije i štete od cigaraša na navedenom području. Vrijeme pojave, dinamika populacije, te štete, pratiti će se vizualnom metodom. Nakon pojave prvih imaga pratiti će se aktivnost I ovog štetnika na navedenim lokalitetima. Nakon ovih istraživanja biti će poznato vrijeme pojave imaga, dinamika populacije štetnika kao i štete na vinovoj lozi.

KLJUČNE RIJEČI: vinova loza, cigaraš, dinamika populacije, štete.

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top