Zavod za pedologiju i ishranu bilja utemeljen je 2009. na 100. sjednici Fakultetskog vijeća. Uz nastavne aktivnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju Agronomije, Zavod je razvio kapacitete za izradu studija i elaborata višenamjenskog vrednovanja i racionalnog korištenja poljoprivrednog zemljišta, zaštite okoliša, monitoringa poljoprivrednog zemljišta, davanja stručnog mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na poljoprivredno zemljište, kao i druge poslove i zadatke propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu u Federaciji BiH Temeljem ovlaštenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

U sklopu Zavoda za pedologiju i ishranu bilja djeluje i ovlašteni laboratorij za ispitivanje kontrole plodnosti tla i biljnog materijala. U laboratorijskim prostorima Zavoda provode se znanstveno-stručna istraživanja kao i praktične vježbe sa studentima na modulima vezanim uz problematiku pedologije i ishrane bilja.

U okviru Zavoda izrađen je veći broj znanstveno-istraživačkih studija, elaborata, završnih i diplomskih radova.

Letak Analiza tla

Laboratorijska oprema

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top