Zavod za kemiju, biokemiju i mikrobiologiju utemeljen je 2009. godine na 100. sjednici Fakultetskog vijeća. Zavod izvodi nastavu u oblasti kemije, biokemije i mikrobiologije.

Organizacija nastave i osuvremenjene nastavne metode očituju se u predavanjima, seminarima, vježbama, kolokvijima u kojima se koriste suvremena nastavna sredstva, te pismenim i usmenim ispitima, studentskim i diplomskim radovima od kojih su neki objavljeni i u znanstvenim publikacijama.

Znanstvena istraživanja Zavoda za kemiju, biokemiju i mikrobiologiju usmjerena su prema istraživanjima kemije okoliša, kemije voda, mikrobioloških procesa u tlu i sl. U području znanstveno-istraživačke djelatnosti Zavod je objavio gotovo pedeset radova, od čega tridesetak radova u inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima te dvadesetak u domaćim časopisima.

Znanstveni rezultati Zavoda predstavljeni su i poster sekcijama i usmenim priopćenjima na oko dvadesetak međunarodnih i domaćih kongresa, a u više navrata djelatnici Zavoda bili su pozvani predavači. 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top